Financiële bijstellingen

Effecten Coronacrisis

Effecten Coronacrisis

Op dit moment hebben we allemaal te maken met de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus, COVID-19.
De Nederlandse overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen om dit virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen en mogelijke maatregelen die nog volgen, hebben naar verwachting belangrijke (financiële) gevolgen.
In deze voorjaarsnota hebben we een aantal van deze financiële gevolgen in beeld gebracht. Veel is echter nog onduidelijk. We blijven de consequenties voor onder andere onze inwoners, ondernemers, zorgverleners, culturele sector en verbonden partijen nauwgezet volgen. De impact hiervan op onze begroting voor dit jaar en voor komende jaren zal daarbij steeds duidelijker vorm krijgen. Wij zullen u hierover blijven informeren.
In deze voorjaarsnota zijn de volgende financiële bijstellingen verwerkt:

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

1E/ 1J/ 3C

Inhuur

-267

1J

Uitvoering TOZO (1e t/m 3e voorschot)

-6.817

1J

Vangnetuitkering BUIG 2019

-15

3C

Diverse uitgaven

-11

3F

Raadsprocessen

-5

4B

Lagere toeristenbelasting als gevolg van de coronacrisis

-155

Totaal lasten

-7.270

1J

Rijksbijdrage TOZO (1e t/m 3e voorschot)

6.817

4A

Verwachte vergoeding i.r.t. Coronacrisis

453

Totaal baten

7.270

Saldo

0

Inhuur
Als gevolg van de Corona-crisis hebben we op diverse beleidsterreinen extra capaciteit ingehuurd.

  • Voor de uitvoering van de TOZO worden een projectleider en een inkomensconsulent ingehuurd. Een coach sociaal team wordt ingehuurd in verband met het anders werken als gevolg van de coronasituatie en de caseload.
  • Daarnaast kopen wij extra ondersteuning voor ondernemers in voor het aanvragen van de diverse ondersteuningsmaatregelen bij SamenZP (dekking uit de rijkscompensatie uitvoering TOZO).  
  • Voor extra handhaving van de noodverordening wordt een BOA type 1 ingehuurd.
  • Om voldoende communicatieondersteuning te bieden is de bezetting van het team uitgebreid.
  • M.b.t. ICT wordt ingehuurd voor achtervang en inzet op afroep op continuïteit applicaties en applicaties Sociaal domein.

Uitvoering TOZO
Wij geven sinds medio maart 2020 uitvoering aan de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Het kabinet heeft aangegeven dat gemeenten volledig gecompenseerd worden voor de uitkeringen en uitvoeringskosten. Gemeenten verantwoorden de uitgaven en ontvangen een vast bedrag per besluit voor de uitvoeringskosten. Er zijn drie voorschotten  ontvangen van in totaal € 6.817.000. Medio mei hebben wij meer dan 400 aanvragen ontvangen en zijn we gestart met het verstrekken van voorschotten.

Vangnetuitkering BUIG 2019
Van het in 2019 gerealiseerde tekort op de uitkeringsuitgaven kan voor een bedrag van € 14.500  een beroep worden gedaan op de Vangnetuitkering Participatiewet. Deze aanvraag behelst, afgezien van het indienen van de aanvraag bij de Toetsingscommissie Participatiewet, het nemen van additionele interne en externe kostenreducerende maatregelen vóór het indienen van de aanvraag. De uitvoering Werk en Inkomen is echter sinds maart dit jaar volledig gericht op het beheersen van de gevolgen van de Corona-crisis voor de bestandsontwikkeling en de uitvoering van de TOZO.
Het college heeft overwogen om geen aanvraag voor te bereiden voor een Vangnetuitkering. Gezien het geringe bedrag is besloten om de prioriteit voor Werk en Inkomen bij de uitvoering van de TOZO en het beheersen van de bestandsontwikkeling te leggen.  De prioriteit wordt niet gelegd bij het organiseren en uitvoeren van extra kostenreducerende maatregelen om aan de voorwaarden voor de Vangnetuitkering te voldoen. Dit betekent dat het bedrag dat voor een Vangnetuitkering in aanmerking komt, € 14.500, als nadeel meegenomen wordt.  

Diverse uitgaven
Het betreft uitgaven ten behoeve van communicatie (drukwerk, ontwerp, filmpjes, banieren etc.), interne facilitaire kosten (zoals plexiglas schermen) en ondernemers (zoals het onder de aandacht brengen van gratis lokale ondernemerscoaches, het organiseren van een online webinar die ondernemers kan inspireren en het in het leven roepen van een online tegoedbonnensysteem). Om de lintjesregen veilig door te kunnen laten gaan zijn filmpjes gemaakt.

Raadsprocessen
De Spoedwet Digitale Besluitvorming is 9 april 2020 van kracht geworden. Dit betekent dat digitale besluitvorming door de gemeenteraad tijdelijk mogelijk is geworden. De Renkumse raad maakt gebruik van deze tijdelijke verruiming van de Gemeentewet en vergadert digitaal zolang dit wettelijk mogelijk is. Het mogelijk maken van digitaal vergaderen brengt kosten met zich mee (update encoder, gebruik Teams, beschikbaar stellen van devices aan raads- en commissieleden, etc.).

Lagere toeristenbelasting

Gezien de Coronacrisis verwachten we dat het aantal toeristische overnachtingen in onze gemeente is afgenomen. Genoemd bedrag is een eerste inschatting. In de najaarsnota verwachten we een meer onderbouwde inschatting te kunnen doen.

Verwachte vergoeding i.r.t. Coronacrisis
In deze voorjaarsnota zijn diverse kosten en lagere opbrengsten opgenomen als gevolg van de Coronacrisis. Zowel het rijk als de provincie hebben aangegeven dat zij de gemeenten zullen compenseren voor deze kosten. De provincie heeft concreet een subsidieregeling afgekondigd waar wij een beroep kunnen doen op € 88.755. Dit bedrag is bedoeld voor acute hulp op de korte termijn en faciliteert het inhuren van personeel voor het uitvoeren van vitale functies (waaronder BOA’s en medewerkers voor communicatie en onderwijs), noodopvang voor kwetsbare groepen, gemeentelijke projecten op het gebied van sociale cohesie en door de gemeente te verlenen noodhulp aan gemeenschapsvoorzieningen, culturele instellingen, sportverenigingen en instellingen op het gebied van recreatie en toerisme.
Vanuit het rijk is nog geen concrete informatie ontvangen. Vooralsnog zijn wij er in deze voorjaarsnota vanuit gegaan dat de ontvangsten vanuit rijk en provincie gelijk zullen zijn aan de te maken kosten.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 15:05:07 met de export van 06/25/2020 10:36:20