Financiële bijstellingen

Bijstellingen neutraal

In het voorgaande onderdeel zijn financiële bijstellingen met een resultaat weergegeven. Daarnaast zijn in deze voorjaarsnota een aantal verschuivingen verwerkt die per saldo neutraal zijn. We geven deze separaat weer waardoor het gemakkelijker zichtbaar is welke bijstellingen het resultaat beïnvloeden en welke dat niet doen.
De verschuivingen die per saldo neutraal zijn, zijn in de volgende tabel weergegeven:

Bedragen x € 1.000

 2020

2021

2022

2023

2024

1A. Renkum voor Elkaar

-69

-69

-69

-69

-69

1B. Onderwijs

22

25

25

25

25

1C. Sport & bewegen

13

3

3

3

3

1D. Gezondheid

-1

-1

-1

-1

-1

1E. Zorg en veiligheid

-208

-262

-262

-262

-262

1F. Minimabeleid

-16

-16

-16

-16

-16

1G. Integratie en participatie nieuwkomers

-3

-3

-3

-3

-3

1H. Maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp

518

468

468

468

468

1I. Maatwerkvoorzieningen: Wmo

7

-38

-35

-35

-13

1J. Inkomensvoorziening

62

62

62

62

62

1 Transformatie sociaal domein

-98

2A. Ruimtelijke ontwikkeling/ Omgevingswet

-7

-7

-7

-7

-7

2B. Wonen

-3

-3

-3

-3

-3

2C. Bestemmingsplannen/ Omgevingsplannen

-9

-10

-10

-10

-10

2D. Omgevingsvergunning

-3

19

19

19

19

2E. Verkeer

15

15

15

15

15

2F. Landschap, natuur en landgoederen

4

-1

-1

-1

-1

2G. Milieu en duurzaamheid

1

1

1

1

1

2H. Energie en klimaat

151

1

1

1

1

2J. Ondernemen en bedrijvigheid

-8

-67

-67

-67

-67

2K. Recreatie en toerisme

-5

-5

-5

-5

-5

2L. Kunst, cultuur en cultuurhistorie

37

-10

-10

-10

-10

2M. Water en riolering

-28

-28

-28

-28

-28

2N. Afvalverwijdering en -verwerking

-3

-3

-3

-3

-3

2O. Groenonderhoud

5

-35

-35

-35

-35

2P. Wegen, straten en pleinen

-32

-32

-32

-32

-32

2Q. Bos en natuurbeheer

12

12

12

12

12

3A. Dienstverlening

-4

-4

-4

-4

-4

3B. Dorpsgericht werken

-1

-1

-1

-1

-1

3C. Organisatie en bedrijfsvoering

680

722

722

722

722

3D. Huisvesting / Gemeentehuis 

-5

-5

-5

-5

-5

3E. Samenwerkingsverbanden

-62

59

59

59

59

3F. Goed bestuur

27

27

27

27

27

4A. Algemene uitkering

-150

4C. Overige algemene dekkingsmiddelen

-743

-813

-816

-816

-838

4D. Onvoorzien

-95

Totaal

0

0

0

0

0

Kostenverdeelstaat
In deze voorjaarsnota is de kostenverdeling geactualiseerd. Binnen de kostenverdeling worden de kosten van de teams toegerekend aan de producten binnen de programma’s. De kosten van de teams worden voornamelijk verdeeld op basis van begrote urenbesteding aan de diverse producten.
Actualisatie van de urenverdeling heeft tot gevolg dat er verschuivingen optreden van de personeelslasten die aan de diverse producten worden toegerekend. Deze verschuivingen zijn per saldo neutraal en zijn tevens in de cijfers in de vorige tabel weergegeven.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 15:05:07 met de export van 06/25/2020 10:36:20