Reserves

Reserves

Staat van reserves

Begin stand

Resultaat vorig jaar

Storting

Onttrekking

Eindstand

Bedragen x € 1.000

Weerstandsreserve

3.539

537

4.076

vrije algemene reserve

6.130

30

322

-1.323

5.159

Algemene reserve

9.669

567

322

-1.323

9.235

Sociaal Domein

753

-343

410

Landschapbasisplan

29

0

0

-17

12

Airbornactiviteiten

66

-45

21

Reserve algemene uitkering

280

-21

259

Reserve ICT

821

105

-360

566

reserve MUP

272

0

0

-28

244

Reserve onderhoud gebouwen

3.487

384

3.871

Reserve bedrijven terreinen

1.466

-1.443

23

Reserve onderwijshuisvesting

1.060

-263

797

Reserve wegenonderhoud

70

0

0

-70

0

Reserve mfc 3b4

39

39

Reserve herstelkstn sleuven lasgaten

33

0

0

0

33

Reserve vervangen openbare verlichting

965

0

0

-104

861

Reserve kaplasten vastgoed

352

-33

319

Reserve kaplasten OHV

0

132

132

Bestemmingsreserve

9.693

0

621

-2.607

7.587

Totaal reserves

19.362

567

943

-3.930

16.822

In deze voorjaarsnota zijn een aantal toevoegingen c.q. onttrekkingen aan reserves gedaan. In onderstaande tabel ziet u het herziene verloop (begroot) van de reserves in 2020 na verwerking van de mutaties in deze voorjaarsnota.

Toelichting op de begrote toevoegingen en onttrekkingen (bedragen x € 1.000):

Weerstandsreserve

2020

Per 1-1

3.539

Aanvulling i.v.m. norm 100% weerstandsvermogen (voorstel aan raad: uit resultaatbestemming 2019)

537

Per 31-12

4.076

Vrije algemene reserve

2020

Per 1-1

6.130

Terugstorting i.r.t. de in 2016 gevormde voorziening vertrekarrangement BOR (NJN 2016)

18

Reservering accres Septembercirculaire 2019

307

Resultaat 2019

30

Onderhoud wegen

-750

Onderhoud groen

-350

Co-financiering

-223

Per 31-12

5.159

Reserve Sociaal Domein
Bij de jaarrekening 2019 hebben wij u geïnformeerd dat het niet ingezette deel van de reserve SD, groot € 1.805.000 in deze jaarrekening vrij gevallen is ten gunste van het resultaat.  In onderstaande tabel treft u de nog resterende geplande onttrekkingen aan de reserve SD aan voor de jaren 2020 t/m 2022.

Reserve SD (x 1.000)

2020

2021

2022

Stand 01-01

753

410

200

Exploitatie WSW

-245

-200

-200

Investeringsplan SD

-60

Backoffice SD

-38

-10

Stand 31-12

410

200

0

Landschapsbasisplan

2020

Per 1-1

29

Motie versoberen onderhoudsniveau groen (Begr. 2020)

-17

Per 31-12

12

Airborne-activiteiten

2020

Per 1-1

66

2L

Airborne activiteiten 2020

-45

Per 31-12

21

Reserve algemene uitkering

2020

Per 1-1

280

1C

Uitname 2020

-21

Per 31-12

259

Reserve ICT

2020

Per 1-1

821

Vervangingsinvesteringen ICT

102

Taakstelling ICT (NJN 2017)

-100

Inzet VJN 2020

-260

Mutatie investeringsplan 2020

3

Per 31-12

566

Voor wat betreft de inzet van € 260.000 bij deze voorjaarsnota wordt verwezen naar de toelichting binnen programma 3 Organisatie, product 3C Organisatie en Bedrijfsvoering.

Reserve MUP

2020

Per 1-1

272

2E

Conform primitieve begroting

-28

Per 31-12

244

Reserve onderhoud gebouwen

2020

Per 1-1

3.487

3D

Vrijval t.g.v. gemeentehuis

36

4C

Storting i.v.m. vervallen voorziening

361

1C

Inzet voor renovatie sporthal Doorwerth

- 11

3D

Inzet voor aircoinstallatie Veentjesbrurg

- 2

Per 31-12

3.871

Reserve bedrijven terreinen

2020

Per 1-1

1.466

2J

Invulling taakstelling PPN

-1.300

2J

Afronding projecten herstructurering

- 93

2A

Visie Klingelbeekseweg

-50

Per 31-12

23

Reserve onderwijshuisvesting

2020

Per 1-1

1.060

1B

Aanwending op basis van raadsvoorstel Doorwerth (VJN 2019)

-263

Per 31-12

797

Reserve wegenonderhoud

2020

Per 1-1

70

2P

Groot onderhoud wegen (VJN 2020)

-70

Per 31-12

0

Reserve MFC Doelum

2020

Per 1-1

39

Per 31-12

39

Reserve herstelkosten sleuven en lasgaten

2020

Per 1-1

33

2P

Conform primitieve begroting

0

Per 31-12

33

Reserve vervangen openbare verlichting

2020

Per 1-1

965

2P

Conform primitieve begroting

-104

Per 31-12

861

Reserve kapitaallasten vastgoed

2020

Per 1-1

352

T.b.v. kapitaallasten concertzaal

- 8

T.b.v. kunstgrasveld Wilhelmina sportpark

- 25

Per 31-12

319

VJN = voorjaarsnota; NJN = najaarsnota; prim = primitieve begroting

Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 15:05:07 met de export van 06/25/2020 10:36:20