Investeringskredieten

Verkeersmaatregelen

MUP Wolfhezerweg & 30km/uur-gebied
Als gevolg van verschillende nieuwe inzichten en ontwikkelingen heeft de besteksvoorbereidingsfase meer tijd gevraagd dan vooraf ingeschat. Inmiddels is een nieuwe bebouwde komgrens Wolfheze (noordzijde) vastgesteld, een overeenkomst grondverwerving met Het Schild opgesteld, duurzame keuzes gemaakt ten aanzien van verhardingstype en afwatering en is er zicht op het kostenniveau. Het project wordt in de uitvoering gesplitst in een deel Noord en een deel Zuid.

P+R Wolfheze
Project is gereed. Verrekening met NS heeft plaatsgevonden.

Heidesteinlaan-N225
Dit betreft een bijdrage aan de aanpassing kruising N225 en Heidesteinlaan uitgevoerd door de provincie. Er is een verkeersregelinstallatie geplaatst en de gemeente draagt 1/3 bij aan de kosten die de provincie heeft gemaakt.

Fietsstraat Benedendorpsweg
De stukken liggen bij de accountant en kunnen vervolgens bij de provincie Gelderland ingeleverd worden voor vaststelling.

Toegankelijkheid buurtbushaltes
De uitvoering en subsidieafhandeling zijn gereed. De bijdrage van de provincie is hoger uitgevallen dan ingeschat. Bijna 2/3 van de buurtbushaltes is nu toegankelijk gemaakt.

Zebrapaden beter duiden
De oversteekplaats bij het winkelcentrum in Doorwerth is gereed. Vanwege capaciteitstekort is er extern ingehuurd om deze locatie alsnog in 2019 uit te voeren.

Fietspad Fonteinallee-Noordberg N225
De voorbereiding van het fietspad is stilgelegd in afwachting op ontwikkeling in het kader van de PAS-regeling en om de verwachte overschrijding van het deel Benedendorpsweg-Klingelbeekseweg op te vangen binnen het MUP. De Veerweg is als onderdeel van het Nederrijnpad (Snelfietsroute Arnhem-Wageningen) uitgevoerd in rood asfalt.

Spoorwegovergang Wolfheze
Voor de spoorwegovergang gingen we uit van een realisatiesubsidie die niet doorgaat doordat we het niet gaan realiseren (zoals voorgenomen). Provincie en ProRail willen de realisatiesubsidie niet hier meer voor gaan inzetten, maar voor een definitieve oplossing gaan. Alle kosten van de voorbereiding komen ten laste van de gemeente.

De raad heeft op 24 april de ontwerpuitgangspunten spooronderdoorgang vastgesteld die als basis dienen voor een inpassingsontwerp voor een spooronderdoorgang. De kostenraming ligt bij het Ministerie en dit najaar verwachten we zicht op de bijdrage van het Ministerie en of ze bereid zijn ook deels risicodrager te worden. Over de kostenverdeling zijn we verder in gesprek met provincie Gelderland, regio AN, gemeente Arnhem en ProRail.

Parkeren: Parkeerplaatsen Lage Oorsprong
Het project is gereed. In samenwerking met Gelders Landschap en Kastelen zijn langsparkeervakken gerealiseerd. GLK heeft de projectuitvoering begeleidt en daarnaast nog een financiële bijdrage geleverd. De Tuin de Lage Oorsprong zal ook een bijdrage doen, welke nog niet in bovenstaande cijfers verwerkt is. In uitgebreide samenspraak met de omgeving is een plan opgesteld waaronder het instellen van 30km/u en een parkeerverbod.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 15:05:07 met de export van 06/25/2020 10:36:20