Investeringskredieten

Nieuwe investeringen

Beschikbaar stellen investeringskredieten

Een ‘investeringskrediet’ betreft een door uw raad beschikbaar gesteld bedrag voor een concrete investering. Uw raad kan dit bedrag beschikbaar stellen bij de begroting van een bepaald jaar, maar ook gedurende het jaar middels b.v. de voor- of najaarsnota.
Jaarlijks nemen we een meerjareninvesteringsplan op in de begroting. De inzet van de in dit plan genoemde vervangingsinvesteringen en investeringen in het kader van nieuw beleid is gedelegeerd aan ons college. In het vigerend inkoopbeleid zijn voldoende waarborgen opgenomen voor een doelmatige besteding van de beschikbaar gestelde middelen. De uitvoering van de investering vindt dan ook conform het inkoopbeleid plaats. Investeringskredieten worden continu bewaakt. Verwachte onder- en overschrijdingen worden bij elke rapportage van de beleidscyclus gefundeerd en beargumenteerd.
We maken onderscheid tussen vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen. Vervangingsinvesteringen betreffen investeringen welke in het verleden gedaan zijn en die om technische danwel economische redenen vervangen dienen te worden. Binnen de meerjarenbegroting zijn voor deze vervangingen financiële middelen opgenomen. Deze vervangingsinvesteringen hebben dus geen financiële consequenties voor de begroting. De vervangingsinvesteringen worden daarom niet nader toegelicht.
Nieuwe investeringen betreffen investeringen die nog niet eerder aan u zijn voorgelegd ter goedkeuring. Dekking van deze investeringen is te vinden binnen de meerjarenbegroting (b.v. uit structureel nieuw beleid budget). Hierna vindt u een nadere onderbouwing van deze nieuwe investeringskredieten.
Wij vragen u om formele toestemming te verlenen voor de nieuwe investeringskredieten.

1C Sport en bewegen

Investeringen in sportparken
Onder 1C is aangegeven dat de onderhoudsvoorziening is opgeheven. Dat betekent onder meer dat er in noodzakelijke faciliteiten wordt geïnvesteerd, om de sportparken adequaat te kunnen faciliteren. Deze investeringen bedragen in totaal afgerond € 147.000 , en bestaan uit
Bilderberg:
Beregeningsautomaten       € 25.410
Veld -of terrein afrastering       €   9.680
Trainingsveld wordt wedstrijdveld   € 33.275

Wilhelmina:
Beregeningsautomaten         € 52.635
Veld- of terrein afrastering      € 25.543

2A Ruimtelijke ontwikkeling

Voorbereidingskredieten
Voorbereidingskredieten zijn ten behoeve van het voorbereiden van projecten (voorbereiding: stedebouwkundige kaders, verkoop ed)

- Bramstreeflandweg Renkum: voormalige schoollocaties     € 131.250
- Albert Schweitzer locatie Renkum:             €   87.250

2E Verkeer

Kalimaropad
Naar aanleiding van een door u ingediend amendement over het verleggen van dit pad zijn de voorbereidende werkzaamheden opgestart. Er is een bijeenkomst met buurtbewoners geweest op 5 november en mede op basis van de inbreng is een bestek gemaakt, de kosten bedragen € 60.000. Door nadelen op andere projecten is de financiële ruimte die er was vervallen. Daarom vragen wij extra middelen hiervoor aan, zie financiële bijstellingen.

2M Riolering en water/ 2P Wegen, straten en pleinen

Aanpak wateroverlast en onderhoud paden begraafplaats Oosterbeek Noord
Door een groot hoogteverschil op de begraafplaats en het niet functioneren van de huidige infiltratievoorzieningen is tijdens hevige regenbuien veel wateroverlast. De huidige infiltratievoorzieningen zijn sterk verouderd en dienen vervangen te worden. Daarnaast is uit de weginspecties naar voren gekomen dat de paden op de begraafplaats aan onderhoud toe zijn.
Het project wordt momenteel integraal voorbereid waarbij de padenstructuur gehandhaafd blijft. Naar verwachting start de uitvoering in het derde kwartaal van dit jaar.
In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan, ‘Water Stroomt’ 2016-2020, is niet voorzien in het realiseren van hemelwaterinfiltratievoorzieningen.

2M Riolering en water
Binnen het product 2M Riolering en water worden de volgende nieuwe investeringskredieten voorgelegd:

 • Vervanging rioolstreng Dr. Brevéestraat Oosterbeek
 • Rioolvervanging Stationsweg Oosterbeek
 • Rioolvervanging Enkweg en Groenendaalseweg Renkum
 • Reconstructie diverse locaties Oosterbeek Noord Oost
 • Reconstructie Telefoonweg Renkum
 • Reconstructie Dalweg Doorwerth
 • Reconstructie J.J. Talsmalaan Oosterbeek
 • Aanpak wateroverlast omgeving Bredeschool Oosterbeek
 • Onderzoek zuiveringssituatie Rosandepolder
 • Renovatie bak op waterzuivering Renkum
 • Onderzoek aanpak bergingsriool Doorwerth
 • Vervangen putten Wolfhezerweg Wolfheze

Vervanging rioolstreng Dr. Brevéestraat Oosterbeek
In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan, ‘Water Stroomt’ 2016-2020, is voorzien in het vervangen van riolering. Basis voor de daadwerkelijke vervanging is de huidige toestand van de riolering. Uit de inspectie blijkt dat één rioolstreng in de Dr. Brevéestraat is slechte staat verkeerd en vervangen moet worden. Uit inspectiebeelden blijken de aangrenzende strengen in redelijke staat te verkeren waardoor op kort termijn ingrijpen niet noodzakelijk is. Afstemming met andere disciplines moet nog plaats vinden. Deze afstemming is nodig om zo kostenefficiënt mogelijk te werken en overlast voor bewoners te beperken. Het lijkt echter op dit moment aannemelijk dat de impact op de openbare ruimte beperkt is waardoor de kans op een mogelijke herinrichting heel klein is.
In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan, ‘Water Stroomt’ 2016-2020, is voorzien in het vervangen van riolering. Voor de rioleringswerkzaamheden is nog geen raming opgesteld. Uit een eerste inventarisatie wordt verwacht dat de kosten rond de € 20.000 liggen. Uitvoering is gepland in het derde of vierde kwartaal van dit jaar.

Rioolvervanging Stationsweg Oosterbeek
De weg heeft de levensduur van 60 jaar gepasseerd. Uit periodieke weginspecties en onderzoeken blijkt dat grote delen van de Stationsweg aan vervanging toe zijn. Uit deze inspectiegegevens komt naar voren dat de veiligheid voor de weggebruiker in geding komt. Het belang van de Stationsweg als ontsluitingsweg en belangrijke ov-route, maakt dat de Stationsweg een hoge uitvoeringsprioriteit heeft.
Hiervoor is een krediet benodigd van € 75.000 t.b.v. de voorbereiding van het project. Dit krediet wordt gedekt uit de beschikbaar gestelde reconstructie en rehabilitatie budgetten. In 2021 zal krediet worden aangevraagd voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Daarnaast is uit de integrale inventarisatie gebleken dat een viertal rioolstrengen vervangen dienen te worden. De riolering binnen het projectgebied is nog in goede staat echter blijkt uit de hydraulische berekeningen een diameter vergroting noodzakelijk. Deze diameter vergroting is noodzakelijk om wateroverlast (in de toekomst) te voorkomen. Daarnaast zal de openbare ruimte zoveel als mogelijk afgekoppeld worden.
In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan, ‘Water Stroomt’ 2016-2020, is voorzien in het vervangen van riolering. Voor de rioleringswerkzaamheden is nog geen raming opgesteld. Uit een eerste inventarisatie wordt verwacht dat de kosten voor riolering rond de € 100.000 liggen. De voorbereiding is reeds gestart. De uitvoering staat gepland voor het tweede kwartaal van volgend jaar.

Rioolvervanging Enkweg en Groenendaalseweg Renkum
Beide wegen hebben de levensduur van 60 jaar gepasseerd. Uit weginspecties en diverse onderzoeken blijkt dat de Enkweg en Groenendaalseweg in Renkum aan vervanging toe zijn. Uit deze inspectiegegevens komt ook naar voren dat de veiligheid voor de weggebruiker in geding komt. De restlevensduur van de verhardingsconstructie is zeer beperkt tot nihil. Hiervoor is een krediet benodigd van € 575.600. Dit krediet wordt gedekt uit de beschikbaar gestelde reconstructie en rehabilitatie budgetten .

Daarnaast is uit de integrale inventarisatie gebleken dat alle rioolstrengen binnen het projectgebied vervangen dienen te worden. Deze keuze is tot stand gekomen door diverse zaken met elkaar af te wegen zoals aanlegjaar (1957) en het uitvoeren van diverse maatregelen de komende 15-25 jaar (wortelfrezen, deelliners, relinen) versus het volledig vervangen van het stelsel. Het volledig vervangen van het stelsel biedt daarnaast de kans om de openbare ruimte af te koppelen. In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan, ‘Water Stroomt’ 2016-2020, is voorzien in het vervangen van riolering. De kosten voor dit project worden op dit moment geschat op € 370.000. De uitvoering is gepland voor het eerste kwartaal van volgend jaar.

Reconstructie diverse locaties Oosterbeek Noord Oost
Uit weginspecties blijkt dat een groot deel van de wegen in Oosterbeek Noord Oost (gelegen tussen het spoor, de Lebretweg, de Utrechtseweg en de Schelmseweg) aan vervanging toe zijn. Op dit moment is gestart met het maken van een integrale inventarisatie om de diverse belangen van de verschillende disciplines in beeld te brengen. Hierbij wordt ook het huidige rioolstelsel beoordeeld. Op dit moment is nog niet bekend wat de omvang van het project wordt en wat de financiële consequenties voor de diverse disciplines zal zijn.
Wanneer de integrale inventarisatie heeft plaatsgevonden wordt een projectplan opgesteld. De verwachting is dat deze in het derde kwartaal van dit jaar gereed is. Het projectplan beschrijft omvang en impact van het project op gebied van geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit.

Reconstructie Telefoonweg Renkum  
De weg heeft de levensduur van 60 jaar gepasseerd. Uit weginspecties en onderzoeken blijkt dat grote delen van de Telefoonweg aan vervanging toe zijn. Uit deze inspectiegegevens komt naar voren dat de veiligheid voor de weggebruiker in geding komt. De restlevensduur van de verhardingsconstructie is zeer beperkt tot nihil. Het belang van de Telefoonweg als ontsluitingsweg, maakt dat de Telefoonweg hoge uitvoeringsprioriteit heeft. Hiervoor is een krediet benodigd van € 1.201.000. Dit krediet wordt gedekt uit de beschikbaar gestelde reconstructie en rehabilitatie budgetten.

Daarnaast is uit de integrale inventarisatie gebleken dat er geen werkzaamheden aan de riolering hoeven plaats te vinden. Wel is de opdracht gegeven om de openbare ruimte zoveel als mogelijk af te koppelen. De kosten voor het afkoppelen zijn geraamd op € 22.000. In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan, ‘Water Stroomt’ 2016-2020, is niet voorzien in het realiseren van hemelwaterinfiltratievoorzieningen.
De uitvoering van de werkzaamheden starten naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar.

Reconstructie Dalweg Doorwerth
Uit weginspecties blijkt dat (delen van) de Dalweg aan groot onderhoud toe zijn. Op dit moment is gestart met het maken van een integrale inventarisatie om de diverse belangen van de verschillende disciplines in beeld te brengen. Hierbij wordt ook het huidige rioolstelsel binnen, en aangrenzend aan, het plangebied beoordeeld. Op dit moment is nog niet bekend wat de omvang van het project wordt en wat de financiële consequenties voor de diverse disciplines zal zijn.
Wanneer de integrale inventarisatie heeft plaatsgevonden wordt een projectplan opgesteld. De verwachting is dat deze in het derde kwartaal van dit jaar gereed is. Het projectplan beschrijft omvang en impact van het project op gebied van geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit.

Reconstructie J.J. Talsmalaan Oosterbeek
Uit weginspecties blijkt dat de J.J. Talsmalaan aan vervanging toe is. Op dit moment is gestart met het maken van een integrale inventarisatie om de diverse belangen van de verschillende disciplines in beeld te brengen. Hierbij wordt ook het huidige rioolstelsel beoordeeld. Op dit moment is nog niet bekend wat de omvang van het project wordt en wat de financiële consequenties voor de diverse disciplines zal zijn.
Wanneer de integrale inventarisatie heeft plaatsgevonden wordt een projectplan opgesteld. De verwachting is dat deze in het derde kwartaal van dit jaar gereed is. Het projectplan beschrijft omvang en impact van het project op gebied van geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit.

Aanpak wateroverlast omgeving Bredeschool Oosterbeek
Het terrein rondom de Bredeschool (gelegen tussen de Marienbergweg en de van Spaenweg) kent een behoorlijk hoogte verloop. Het goed bergen en infiltreren van hemelwater is hier van groot belang. De huidige infiltratievoorzieningen zijn in het verleden dusdanig aangebracht dat deze niet of nauwelijks te onderhouden zijn. Hierdoor werken de voorzieningen niet meer en ontstaat wateroverlast. Om het wateroverlast op te lossen wordt momenteel onderzoek gedaan naar het realiseren van nieuwe robuuste voorzieningen die toekomstbestendig zijn en goed te onderhouden. Wanneer we in beeld hebben hoe deze voorzieningen eruit komen te zien wordt een raming gemaakt. Op dit moment worden de kosten globaal ingeschat op 20.000. In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan, ‘Water Stroomt’ 2016-2020, is niet voorzien in het realiseren van hemelwaterinfiltratie-voorzieningen. De uitvoering van de werkzaamheden starten naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar.

Onderzoek zuiveringssituatie Rosandepolder Oosterbeek
In de Rosandepolder liggen ca. twintig woonboten op grondgebied van de gemeente Renkum. Vanuit de wet milieubeheer draagt elke gemeente zorg voor de doelmatige inzameling en transport van afvalwater wat vrijkomt binnen haar grondgebied. In de Rosandepolder is dit nu deels niet het geval. Jaren geleden zijn meerdere IBA’s gerealiseerd, maar de meeste functioneren niet meer. De woonboten zijn nu deels niet aangesloten op een riolerings-/ of zuiveringssysteem voor het afvoeren van vuil water. Rijkwaterstaat heeft aangegeven dat zij handhavend wil gaan optreden.
Reden voor de gemeente Renkum om samen met de gemeente Arnhem (die hier ook meerdere woonboten heeft liggen) te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de woonboten aan te sluiten op het gemeentelijk riolerings-/ zuiveringssysteem. Naar aanleiding van het onderzoek kan gekozen worden naar het meest passende systeem op deze locatie. De kosten van het realiseren van zo'n systeem kunnen op dat moment globaal in beeld worden gebracht. Gestreefd wordt om in 2020 de gehele werkvoorbereiding (overleg woonbooteigenaren, vergunningaanvragen en evt. subsidie-mogelijkheden) te hebben afgerond zodat in 2021 gestart kan worden met de uitvoering.
In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan, ‘Water Stroomt’ 2016-2020, is niet voorzien in het realiseren van een nieuwe zuiveringssituatie op deze locatie. Omdat de werkzaamheden gepland staan voor 2021 zal dit in een nieuwe gemeentelijk rioleringsplan mee genomen worden.

Renovatie buffervoorziening op waterzuivering Renkum
De vuilwaterbuffervoorziening (ook wel bak Z genoemd) op de waterzuivering in Renkum is aan onderhoud toe. Zowel het bouwkundige als het mechanische deel van de voorziening vertoond veel slijtage. Op dit moment wordt de omvang en de aanpak voor renovatie bepaald. In deze initiatieffase is het nog niet mogelijk om een inschatting van de kosten te maken. In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan, ‘Water Stroomt’ 2016-2020, is niet voorzien in het renoveren van deze buffervoorziening.

Vervangen putten Wolfhezerweg Wolfheze
Uit recente inspectie blijkt dat een tweetal putten op de Wolfhezerweg, ter hoogte van de kruising met de Duitsekampweg, vervangen moeten worden. Deze werkzaamheden moeten vooruitlopend op de reconstructie van de Wolfhezerweg uitgevoerd worden. In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan, ‘Water Stroomt’ 2016-2020, is voorzien in het vervangen van riolering inclusief putten. De kosten voor dit project worden geschat op € 10.000. De uitvoering is gepland voor het tweede kwartaal van dit jaar.

ICT

Investeringsplan ICT 2019
Het investeringsplan is geactualiseerd. In onderstaande tabel treft u het geactualiseerd investeringsplan aan. De daarop betrekking hebbende financiële consequenties zijn verantwoord bij product 3C. Organisatie & bedrijfsvoering en worden middels dotatie aan en onttrekking uit de
reserve ICT geëgaliseerd.

Investeringsplan ict 2019 - 2023

jaar

Investering

(afschr. termijn)

Kapitaallasten

2020

2021

2022

2023

2019

12.000

4

2

3

3

3

2020

131.000

4

19

35

35

34

2021

100.000

4

0

15

27

26

2022

330.000

4

0

0

49

89

573.000 

21

53

113

152

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/25/2020 15:05:07 met de export van 06/25/2020 10:36:20